Neutral White flydende vaskemiddel 1250ml

Neutral White flydende vaskemiddel 1250ml

135,00 DKK

(inkl. moms)

Model/Varenr.: 3020880
Lagerstatus: På lager - Online Lev. 1-3 dage
stk

Neutral White flydende vaskemiddel i 1250 ml dunk til sensitiv hud. Effektiv pletfjernelse og uden farvestoffer, blegemiddel og optisk hvidt. Vaskemiddel er dermatologisk testet og godkendt samt deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Hent datablad under downloads

Varegruppe 1
Leverandør Ikke angivet
Titel Type Størrelse Download
neutwhite.pdf PDF 653.17KB Download